DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost
Menu

Studie

Studie

Obsah a rozsah studie

 

Zadání stavby má tyto části :

 • A. Průvodní zpráva
 • B. Souhrnné řešení stavby
 • C. Stavební část
 • D. Celkové náklady stavby
 • E. Doklady

 

A. Průvodní zpráva

 1. Identifikační údaje stavby a investora.
 2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz.
 3. Přehled výchozích podkladů, soulad stavby s nimi.
 4. Zdůvodnění stavby a jejích výrobních a technických cílů
 5. Členění stavby na provozní soubory, stavební objekty, případně etapy.
 6. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice.

 

B. Souhrnné řešení stavby

1. Ekonomické hodnocení

vymezení okruhu hodnocení, výchozího a cílového stavu, včetně širších souvislostí stavby a navrhované výroby, způsob a zdroje financování, výrobně-ekonomická efektivnost, hodnocení technicko-ekonomické úrovně stavby, souhrnné ekonomické hodnocení a jeho závěry, požadavky na ekonomické hodnocení stavby v projektu pokud jej investor požaduje.

 

2. Souhrnná technická zpráva

2.1. Území výstavby a architektonická a technická koncepce stavby

stručné zdůvodnění výběru staveniště; přehled nutných a doporučených průzkumů průzkumů; popis dotčených existujících a předpokládaných ochranných pásem, včetně pásem ochrany (dále jen ochranných pásem) a chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit, objektů, při rekonstrukcích, modernizacích, adaptacích a rozšíření existujících staveb, údaje o jejich stavu a o požadavcích na zabezpečení potřebného provozu po dobu výstavby, způsob a termín zabezpečení potřebných doplňujících průzkumů a geodetických podkladů, požadavky na celkové urbanistické, architektonické, případně i výtvarné řešení stavby, zásadní požadavky (pokud nejsou obsažené v části D) na stavebně-technické řešení stavby; na tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí; souhrnné požadavky na plochy a prostory, územně-technické podmínky přípravy území.

 

2.2. Zabezpečení budoucí výroby (provozu)

celkový přehled pracovních míst a potřeby pracovníků, energetické hospodářství; celková bilance maximálních a minimálních hodinových spotřeb všech druhů energií a topných medií; celková bilance ročních spotřeb energií a paliv; zásadní popis způsobu krytí všech nároků na jednotlivé druhy energií a paliv, včetně požadavků na racionalizaci jejich spotřeby a využití; uvažovaná koncepce energetických zařízení,

 

2.4. Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů (s uvedením odkazů na případné zvláštní požadavky stanovené v části C, případně D) z hlediska:

vlivu stavby na životní prostředí (včetně pracovního prostředí a zdravých životních podmínek) a naopak; odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů; způsob zužitkování odpadních látek nebo jejich likvidace; podmínky památkové péče a ochrany přírody,

bezpečnosti práce a technických zařízení,

základní koncepce požární ochrany,

 

3. Výkresy

3.1. Situační výkres v měř. katastrální mapy s vyznačením umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí a s vyznačením plochy trvalého nebo občasného záboru zemědělského

nebo lesního půdního fondu, pokud přichází do úvahy.

3.2. Situace stavby zpravidla v měřítku 1:500 vycházející ze současného stavu území obsahuje vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, včetně připojení na rozvodné sítě a kanalizaci, napojení na komunikační síť, zákres existujících podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení, vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně porostů určených ke kácení, vyznačení do úvahy přicházejících demolicí.

3.3. Návrh architektonického řešení a dispozičního řešení stavebních objektů.

3.4. Podle povahy stavby dále :

 

 

C. Stavební část

(v členění podle stavebních objektů rozdělených na pozemní a inženýrské objekty)

 1. Účel hlavních stavebních objektů.
 2. Požadavky na:
 • architektonické, funkční, dispoziční řešení, technické řešení (hlavně kapacity, plochy,
 • prostory, stavební soustavy a rozhodující konstrukce, technické vybavení objektu), bilance spotřeby energií, paliv, samostatné požadavky z hlediska péče o životní prostředí a ochrany zvláštních zájmů neuvedené v části B bod 2.4.

 

 

D. Celkové náklady stavby (Souhrnný rozpočet)

Celkové náklady stavby kryjí všechny náklady, které souvisejí s přípravou, realizací a s uvedením stavby do provozu, tj. hlavně:

 1. Náklady na projektové a průzkumné práce (včetně autorského dozoru, modelů pro projekty, geologického průzkumu, geodetických prací pro projekt a pod.).
 2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných a dohodnutých zkoušek) a úpravy území, náklady na vyvolané investice, včetně provizorních objektů a zařízení.
 3. Vedlejší náklady - pokud nejsou zahrnuty v jiných částech.
 4. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními organizacemi.
 5. Nepředvídané náklady.

 

 

E. Doklady

 • o souladu s územně-plánovací dokumentací,
 • o výsledcích jednání s vybranými (hlavními) orgány státní správy a organizacemi
 • pověřenými výkonem státní správy,
 • případně další doklady.

 

Partneři