DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost
Menu

Služby

Služby

Investora provedeme celým projektem
od A do Z

Předprojektová příprava

Studie

Zadání stavby má tyto části :

 • A. Průvodní zpráva
 • B. Souhrnné řešení stavby
 • C. Stavební část
 • D. Celkové náklady stavby
 • E. Doklady

 

Detailnější informace k obsahu a rozsahu studie.

Průzkumné práce

Průzkumné práce zahrnují nejčastěji průzkumy stavebnětechnické, radonové, hydrogeologické, inženýrskogeotechnické nebo ornitologické či dendrologické atd.

Zajišťování potřebných podkladů

Zajištění podkladů z katastru nemovitostí – sousedi a majetkové poměry.

Konzultace na stavebním úřadě a s jinými institucemi.

Zajištění podkladů k existenci inženýrských sítí.

Pasport - dokumentace stávajícího stavu

 1. Dokumentace stávajícího stavu stavby obsahuje:

  1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

  2. situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

  3. stavební výkresy vypracované podle stávajícího stavu provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

  4.  technický popis stavby a jejího vybavení.

 2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje: 

  1. údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

  2. situační výkres a zjednodušené výkresy stávajícího provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Projekční fáze

Projekt pro územní řízení - DUR

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR):

 • A. Úvodní údaje
 • B. Průvodní zpráva
 • C. Souhrnná technická zpráva
 • D. Výkresová dokumentace
 • E. Dokladová část

 

Detailnější informace k obsahu a rozsahu.

Projekt pro stavební povolení - DSP

Projektová dokumentace obsahuje části:

 • A.Průvodní zpráva
 • B.Souhrnná technická zpráva
 • C.Situace stavby
 • D.Dokladová část
 • E.Zásady organizace výstavby 
 • F.Dokumentace objektů

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

 

Detailnější informace k stavební povolení - DSP

Sloučená dokumentace

Sloučená dokumentace musí být stavebnímu úřadu předložena dle platné vyhlášky a zpracována projektantem.

Zahrnuje územní rozhodnutí a stavební povolení v jednom.

Obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část včetně návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby.

Dokumentace pro realizaci stavby - DPS

zpracované  na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 stavebního zákona) 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části:

A. Pozemní stavební objekty

B.  Inženýrské objekty

C.  Provozní soubory

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

 

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází  se z projektové dokumentace podle § 2. Zpracovávají se pouze ty části projektové  dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací podle přílohy č. 1.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat  některou z těchto  dokumentací, musí být  takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden.

 

1.  Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se :

 1. zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti  ověřené projektové dokumentaci,

 2. zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,

 3. případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

 

 2.   Výkresová část

  Zpracovává se v měřítku přiměřeném jejich účelu (obvykle 1:50):

 1. výkresová dokumentace v rozsahu bodu A.1.2 nebo B.2,

 2. výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky  a které je nutné při provádění stavby respektovat, 

 3. legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky. 

 

 3.   Výpočty

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

Jednostupňová projektová dokumentace

Jednostupňová projektová dokumentace – JSP

Je dokumentace, která není přesně definována zákonem ani Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o obsahu jednotlivých projektových dokumentací. Jedná se o jakousi „koncertovanou“ formu projektové dokumentace, která v sobě musí vždy obsahovat veškeré prvky nutné pro úspěšné vyřízení všech legislativních vyjádření, patřičných povolení a rovněž poskytuje dostatek informací pro úspěšné provedení stavby. Povětšinou je tato dokumentace koncipována jako zjednodušená forma dokumentace pro realizaci stavby - DPS (nejvyšší stupeň dokumentace) bez vypracovávání předchozích stupňů projektů kterými jsou dokumentace pro územní řízení (DUR) a samostatný projekt pro stavební podvolení (DSP).

Tento typ dokumentace je vhodný a použitelný pouze u jednoduchých, nekomplikovaných staveb s dostatečným množstvím vstupních informací a jasným zadáním, které si nutně nevyžadují vypracování samostatných projektů DUR a DSP.

Jedná se spíše o výjimečný typ projektu, který lze využít pouze na základě letitých zkušeností generálního projektanta na základě jeho individuálního posouzení a doporučení.

Projekt skutečného provedení stavby - DSPS

 1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

  1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

  2.  situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

  3.  stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

  4.  technický popis stavby a jejího vybavení.

 

 1. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje: 

  1. údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

  2. situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

 

Inženýrská činnost v projekční fázi

Zajišťování veškerých vyjádření veřejnoprávních orgánů a institucí

Je zajišťováno v několika etapách vždy dle daného stupně projektové dokumentace (studie, DUR, DSP apod.) a to v rozsahu:

 

Zahájení inženýrské činnosti

 • Převzetí a seznámení se včetně kontroly projektové dokumentace,
 • Zajištění podkladů z katastru nemovitostí – sousedi a majetkové poměry,
 • Zajištění plné moci,
 • Konzultace na stavebním úřadě,
 • Zpracování rozsahu požadovaných stanovisek a rozhodnutí,
 • Příprava a odeslání žádostí o stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy (DOSS) a dalších účastníků řízení
 • Zajištění podkladů k existenci inženýrských sítí.

 

Zpracování stanovisek

 • Průběžná konzultace s DOSS,
 • Průběžná komunikace s projektantem,
 • Doplňování vznesených požadavků dotčených orgánů,
 • Zajištění zapracování podmínek DOSS do projektové dokumentace,
 • Příprava a odesílání dalších žádostí a rozhodnutích vyvolaných podmínkami DOSS,
 • Kompletace originálů stanovisek a rozhodnutích (konverze pošty z datové schránky),
 • Zajištění finální projektové dokumentace,
 • Kontrola zapracování podmínek do projektové dokumentace, převzetí dokumentace
 • Sledování aktuálního stavu projektu.

 

 

Stavební řízení

 • Zpracování žádosti o povolení k výstavbě, (územní souhlas a ohlášení, územní rozhodnutí a stavební povolení),
 • Kompletace žádosti s PD a stanovisky,
 • Podání žádosti na stavební úřad,
 • Průběžná komunikace se stavebním úřadem, případné doplňování dodatečných požadavků,
 • Účast na místním šetření,
 • Vydání stavebního povolení v právní moci

 

Další

 • Zajištění smluv o připojení na IS
 • Řízení o výjimce z platných regulativů
 • Řízení o výjimce z ochranných pásem
 • Územní řízení – pozemkové změny (scelení, oddělení)
 • Územní souhlas – přípojky IS – samostatně
 • Rozhodnutí o připojení na místní komunikaci
 • Souhlas s odnětím půdy ze ZPF
 • Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zvláštního předpisu
 • Kolaudační řízenÍ

Zajišťování komunikace se zástupci investora a dotčených organizací

V průběhu všech etap výkonu inženýrské činnosti v projekční fázi je periodicky prováděno průběžné informování investora o stavu legislativního procesu, jež příslušné rozhodnutí stavebního úřadu (rozhodnutí o umístění stavby, společné či stavební povolení, ohlášení, sdělení atd.) vyžaduje.

Toto informování je prováděno formou přehledné excelovské tabulky s výčtem všech dotčených úřadů a organizací a stavu příslušného procesování.

 

Nedílnou součástí výkonu inženýrské činnosti je standardní pracovní komunikace nutná pro přenos četných technických informací mezi pověřenými zástupci investora a našimi projektanty a to po celou dobu zpracování a projednání  projektové dokumentace.

Zajištění vydání jednotlivých rozhodnutí

Součástí námi prováděného výkonu inženýrské činnosti v projekční části je také zajištění vydání nutných legislativních rozhodnutí, což v praxi znamená, že naše činnost nekončí podáním žádosti na stavební úřad! Naopak pokračuje dál celým procesem příslušného legislativního  řízení (rozhodnutí o umístění stavby, společné či stavební povolení, ohlášení atd.) – doplňuje či upřesňuje dílčí přílohy - až do úspěšného vydání  rozhodnutí stavebního úřadu včetně nabytí jeho právní moci.

Realizační fáze stavby

Autorský dozor

V rámci výkonu autorského dozoru projektant stavby (generální) zabezpečuje zejména:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

 • soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu

 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem

 • dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby

 • dodržení lhůt výstavby případně dalších údajů a ukazatelů

 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci

 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

 • průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů

 • závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem

 • činnost odpovědného geodeta projektanta (vyhl. 200/1994 Sb.)

 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

Rozsah a způsob výkonů autorského dozoru dohodne objednavatel s projektantem ve smlouvě.

Stavebně technický dozor

V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:           

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,          
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,           
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,          
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací,       
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,           
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,           
 • projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.           
 • o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,           
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,           
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,           
 • v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,           
 • spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,           
 • spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,         
 • sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků  
 • vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,atesty, protokoly apod.),           
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,           
 • uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,           
 • hlášení archeologických nálezů,           
 • spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,           
 • kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,           
 • kontrolu řádného uskladnění materiálu,strojů a konstrukcí,           
 • v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,           
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,           
 • kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,           
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,           
 • účast na kolaudačním řízení,           
 • kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem,           
 • zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.).

 

Konkrétní obsah a rozsah technického dozoru, včetně ceny, dohodnou smluvní strany ve smlouvě.

Zajištění kolaudačního řízení

Bezprostředně po dokončení celé stavby a odstranění všech vad a nedodělků, musí dojít ke kolaudaci stavby. Pro tuto je potřeba zajistit požadované podklady, zejména:

 • Vyjádření místně příslušné Hygienické stanice (bylo-li předmětem stavebního řízení)

 • Vyjádření místně příslušného hasičského požárního sboru (téměř vždy)

 • Veškeré povinné revize, certifikáty a potvrzení od zařízení, materiálů a technologií, které byly do stavby zabudovány 

 • Veškeré povinné doklady o správné likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu stavby

 • Projektovou dokumentaci skutečného provedení

 • Další nutné podklady, jež si vyžádá místně příslušný stavební úřad 

 

Po dodání výše uvedených podkladů a žádosti o kolaudaci stavby je stanovena prohlídka dokončené stavby zástupcem stavebního úřadu. 

Výsledkem procesu výstavby a jejího závěrečného legislativního řízení je pravomocné kolaudační rozhodnutí, čímž je předmětná stavba z pohledu Stavebního zákona uzavřena.

Poradenská činnost v průběhu všech fází

Poradenská činnost technického charakteru

Tato činnost v sobě obsahuje odborné konzultace ve fázi rozhodování o připravovaných a plánovaných projektech, včetně společných prohlídek a zpracovávání odborných stanovisek a posudků.

Dále pak poradenskou a konzultační činnost nad již rozpracovanými nebo vypracovanými projekty, jejich odborné posouzení (kvalita, rozsah, správnost) a následné vyhodnocení a doporučení.

Dalším z významných prvků této technické poradenské činnosti je vypracovávání znaleckých a odborných posudků pro jednotlivé úřady a veřejnoprávní instituce.

V neposlední řadě jsou to také odborná posouzení již provedených staveb z hlediska kvality provedených prací, dodržení všech zákonů a vyhlášek a také souladu se schválenou projektovou dokumentací.

 

Tato činnost je vždy svým rozsahem a obsahem předem dohodnuta s objednatelem a je vykonávána vždy odbornou osobou s patřičnou autorizací v daném oboru či speciálním oprávněním.

Poradenská činnost v oblasti zajišťování financí

Naše společnost již po mnoho let spolupracuje s několika odbornými firmami, které se úspěšně zabývají zajišťováním finančních prostředků pro plánované projekty, a to jak ve formě bankovních úvěrů, tak také z nebankovního sektoru.

Tato činnost spočívá v individuálním posouzení daného plánovaného projektu, bonity klienta a následného odborného doporučení nejvhodnější varianty financování

 

Tato činnost je vždy nabízena a poskytována pouze a výhradně na základě požadavku klienta (objednatele)!

Poradenská činnost v oblasti zajišťování dotací

Naše společnost již po mnoho let spolupracuje s několika odbornými firmami, které se úspěšně zabývají zajišťováním veškerých druhů dostupných dotací krajského, státního i Evropského charakteru. Každý typ dotace si vyžaduje osobitý a individuální přístup, ale hlavně zkušenosti a kontakty v dané oblasti dotací. Proto je nutné vždy zvolit správného „specialistu“ v dané oblasti.

Tato činnost opět spočívá v individuálním posouzení daného plánovaného projektu, předběžném zpracování a vyhodnocení reálnosti (dosažitelnost) daného typu dotace  a následného odborného doporučení dalšího postupu. Pokud je projekt vyhodnocen jako vhodný k dosažení dané dotace pak následuje uzavření individuální smlouvy o zajištění komplexní činnosti, která je hrazena převážně až po úspěšném získání dané dotace.

Činnost administrátora dotace povětšinou nekončí pouhým úspěšným zajištěním dotace, ale v rámci zajištění komplexní služby je nabídnut také povinný monitoring daného projektu, který je většinou vyžadován poskytovatelem dotace v průběhu několika následujících let.

Tato činnost je vždy nabízena a poskytována pouze a výhradně na základě požadavku klienta (objednatele)!

Partneři