DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost
Menu

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - B. Inženýrské objekty

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - B. Inženýrské objekty

Obsah a rozsah Dokumentace pro realizaci stavby – DPS

B.   Inženýrské objekty

 

Zpracovává se samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a objektů:

 1. příprava území, hrubé terénní úpravy,

 2. čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury,

 3. komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod., s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona,

 4. zásobování vodou včetně objektů na síti (např. vodojemy, čerpací stanice apod.),

 5. kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže apod.),

 6. zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.),

 7. sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.),

 8. elektronické komunikace a jiná sdělovací zařízení.

 

Dokumentace se zpracovává podle společných zásad uvedených v úvodu této přílohy, ve stejném členění jako část A - Pozemní (stavební) objekty a následujících speciálních ustanovení.

 

1.    Technická zpráva

Doplňuje a upřesňuje technickou zprávu z projektové dokumentace podle § 2, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

U energetických staveb nebo objektů obsahuje technická zpráva dále údaje o zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení apod.

Stanoví podrobné požadavky technického a materiálového  řešení bezbariérových úprav.

 

2.    Výkresová část

Zpracovává se na základě projektové dokumentace podle § 2. Upřesňuje a doplňuje dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a obsahuje zejména :

 1. přehlednou situaci stavby,

 2. podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků,

 3. podélný profil s vyznačením křížení a odbočení,

 4. vzorové příčné řezy,

 5. příčné řezy v potřebných vzdálenostech,

 6. výkresy rozvozu hmot,

 7. výkresy výkopových prací,

 8. výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů apod.,

 9. výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací,

 10. přehledné výkresy objektů, jejich půdorysy, řezy a pohledy,

 11. výkresy založení spodní stavby objektů,

 12. výkresy skladby prefabrikovaných konstrukcí,

 13. výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže,

 14. výkresy podrobností,

 15. kladečské výkresy,

 16. výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných detailů.

 

Pro inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů (jímací objekty, čerpací stanice apod.), se přiměřeně použije ustanovení části A. Pozemní  (stavební) objekty.

 

U silnoproudých a světelných rozvodů výkresová část dále obsahuje:

 1. jednopólové schéma vyjadřující elektrický rozvod včetně umístění rozvaděčů, napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a zkratových poměrů,

 2. dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

 3. výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů,

 4. dispoziční umístění svítidel, stožárů apod.

 

U elektronických komunikací výkresová část dále obsahuje:

 1. společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,

 2. výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy.

     

U sdružených tras výkresy kabelovodů (obsahují zejména podélné a příčné řezy, výkresy kabelových komor v podrobnostech objektů pozemních staveb apod.).

 

3.  Výpočty

Podrobné statické a jiné výpočty (např. hydrotechnické) prohlubují a doplňují výpočty z projektové dokumentace podle § 2 na základě podrobnějších průzkumů popř. provedených zatěžkávacích zkoušek.

Partneři