DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost
Menu

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - A. Pozemní stavební objekty

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - A. Pozemní stavební objekty

Obsah a rozsah Dokumentace pro realizaci stavby – DPS

A.   Pozemní (stavební) objekty 

 

1.    Architektonické  a stavebně technické řešení

1.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad  a 

 1. uvádí výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů, 

 2. zdůvodňuje případné změny technického, konstrukčního a dispozičního řešení, vyplývající ze schvalovacího řízení předchozího stupně,

 3. stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant dodavatelské dokumentace, 

 4. obsahuje  podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,

 5. řeší  způsob likvidace přebytečných zemin nebo odpadů.

 

1.2. Výkresová dokumentace

Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje:

 1. podklady pro vytyčovací výkres objektu s údaji o geodetickém polohovém a výškovém referenčním systému a odstupech od sousedních pozemků, napojení na technickou infrastrukturu a vyznačení terénních úprav, s označením stavebních objektů, resp. provozních souborů,

 2. půdorysy celkové v měřítku 1:50 nebo 1:100 (výkopy, základy, půdorysy podlaží, střechy),

 3. půdorysy dílčí v měřítku 1:50 a větším, s legendou místností a uvedením povrchových úprav stěn, podlah, podhledů apod.,

 4. řezy (v potřebném rozsahu a měřítku),

 5. pohledy na všechny plochy fasády objektu,

 6. výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků,

 7. výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1: 50 včetně potřebných detailů.

Součástí  výkresové dokumentace mohou být rovněž:

 • dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části; zpracovávají   se obdobně jako dokumentace strojů a zařízení technologické části (část C této přílohy),

 • odkazy na pozice prvků vnitřního vybavení (interiéru), jejichž dokumentace je součástí projektové dokumentace podle § 2  nebo tvoří samostatnou část projektové dokumentace,

 • výkresy výrobků, strojů a  pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.); jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

2.   Stavebně konstrukční část

Zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné konstrukce.

2.1. Technická zpráva

 1. podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů,

 2. definitivní průřezové rozměry  jednotlivých konstrukčních prvků (případně odkaz na výkresovou dokumentaci),

 3. údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu (stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná,  apod.),

 4. údaje o požadované jakosti navržených materiálů, 

 5. popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí,

 6. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a ČSN,

 7. v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů,

 8. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat), 

 9. požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,

 10. seznam použitých podkladů:  předpisů, ČSN, literatury, výpočetních programů apod.,

 11. požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy.

 

2.2.   Výkresová část

 1. výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a detailů,

 2. výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů,          

 3. detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10, (1:5),

 4. schéma prefabrikovaných stavebních dílců,

 5. schéma vyztužení monolitických betonových konstrukcí, které na základě podrobného statického výpočtu slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby); schéma musí obsahovat pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, příp. počet vložek příslušného profilu,  

 6. výkresy sestavy, podrobností a kotvení ocelových konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,

 7. výkresy sestavy, podrobností a kotvení dřevěných konstrukcí obsahující půdorysy, modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností vlastní konstrukce a jejího kotvení, tj. údajů potřebných pro vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

    

2.3. Podrobný statický výpočet

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v projektové dokumentaci podle § 2.  Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby.

Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které  jsou součástí  dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

 

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména:

 1. průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován  v rámci projektové dokumentace podle § 2,

 2. použité podklady: normy, předpisy, literaturu, dimenzovací programy apod.,

 3. statické schéma konstrukce,

 4. údaje o materiálech a technologiích,

 5. rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,

 6. výpočetní modely, výpočetní schémata, 

 7. návrh a posouzení všech nosných prvků,

 8. výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,

 9. návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňujících bezpečnost  konstrukce,

 10. postup výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 

3.    Technika prostředí staveb

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné  zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

 

 3.1.   Zařízení pro vytápění staveb

 3.1.1.  Technická zpráva

 1. typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací  stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,

 2. klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, počet otopných dnů v roce, provoz – počet hodin za den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim -  trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., 

 3. přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí,

 4. přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem,       větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných  tepelných zisků budovy,

 5. přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

 6. výpočet potřebného tepelného příkonu  pro ohřev teplé vody na základě bilance předané specialistou zdravotní techniky,

 7. stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

 8. stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok,

 9. výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody,

 10. popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),

 11. popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

 12. umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

 13. výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení, 

 14. výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

 15. řešení požární bezpečnosti kotelny,

 16. popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, apod.), nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

 17. rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok,

 18. tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní/kvalitativní), parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

 19. popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,

 20. způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,

 21. zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody, 

 22. tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),

 23. výpočet pojistného ventilu,

 24. popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

 25. popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace,teploty v prostoru,

 26. popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků,

 27. parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

 28. měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení,

 29. popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon,

 30. způsob regulace přípravy teplé vody,

 31. typy navržených zařízení,

 32. potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

 33. výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace.

 

3.1.2. Výkresová část

 1. zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých objektů v měřítku 1:100),

 2. v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

 3. detaily rozdělovačů ,sběračů a skladebných částí zdroje tepla,

 4. funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy,

 5. svislé schéma otopné soustavy. 

 

3.2.   Zařízení pro ochlazování staveb

3.2.1.   Technická zpráva

 1. soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem) 

 2. klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší  venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce),

 3. popis základní koncepce chladicího zařízení,

 4. výčet typů chlazených prostorů,

 5. umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

 6. zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

 7. potřeba chladu v jednotlivých typech místností,

 8. hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

 9. údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,

 10. popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu, seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,

 11. popis jednotlivých  zařízení zdrojů chladu, 

 12. popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu, 

 13. umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu,

 14. popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu, 

 15. popis příslušenství rozvodu chladu,

 16. požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony,

 17. stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování  budov,

 18. protihluková a protipožární opatření na nechladicích  zařízeních,

 19. popis způsobu zavěšení potrubí, uložení.

 

 Součástí technické zprávy mohou být rovněž :

 • tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,

 • tabulka zařízení se základními teplotními a  energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově,

 • diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních.


 

3.2.2.   Výkresová část

 1. zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším,

 2. v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy půdorysu a  řezy prostorem 1:50 nebo 1 : 20,

 3. řezy v prostoru mimo strojovnu,

 4. schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu,

 5. vyznačení izolací.

 

3.3.   Zařízení vzduchotechniky

3.3.1.   Technická zpráva

 1. soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem), 

 2. klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin  s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce,

 3. požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,

 4. popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,

 5. výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech,

 6. minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

 7. umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,

 8. počet a umístění centrál úpravy vzduchu,              

 9. zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech,

 10. požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,

 11. vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,

 12. hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

 13. údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,

 14. popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, 

 15. seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

 16. zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,

 17. popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

 18. umístění zařízení – strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,  

 19. požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,

 20. stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

 21. popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,

 22. koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,

 23. rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

 24. pokyny pro montáž,

 25. požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku apod.).

 

Součástí technické zprávy mohou  být rovněž:

 • tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a  vzduchovými parametry,  

 • tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu,

 • tabulka protipožárních klapek,

 • diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu   ve  vzduchotechnických zařízeních.

 

3.3.2.   Výkresová část

 1. zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

 2. řezy v prostoru mimo strojovny,

 3. funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

 4. vyznačení izolací,

 5. funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví,

 6. výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu  a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur),

 7. zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu  a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur) do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším.

3.3.3.  Specifikace zařízení 

Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

 

3.4. Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)

3.4.1.    Technická zpráva

 1. základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,

 2. způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace,

 3. soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,

 4. typy navržených zařízení,

 5. případné vazby  mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací,

 6. způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,

 7. stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž,

 8. návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS,

 9. v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká. 

3.4.2.    Výkresová část

 1. zákresy do půdorysů vypracované v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1: 50 tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů, 

 2. regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými body a fyzikálními hodnotami,

 3. svorková schémata rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

 

3.5.    Zdravotně technické instalace

3.5.1.   Technická zpráva

 1. bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),

 2. popis tlakových poměrů vodovodu, popis  čerpacích a posilovacích zařízení,

 3. popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,

 4. popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, 

 5. výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním, 

 6. popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,

 7. případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla,

 8. popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.     

3.5.2.    Výkresová část

 1. přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi,

 2. rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,

 3. detail vodoměrové sestavy,

 4. výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena,

 5. půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např. vodovodní, potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.),

 6. půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,

 7. rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení,

 8. rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

 9. výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy,

 10. půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí,

 11. izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí.

 

3.6.    Plynová zařízení

3.6.1.   Technická zpráva

 1. druh a tlak plynového média, provozní tlak  média, bilance spotřeby plynu,

 2. popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

 3. popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně       uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,

 4. popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy, 

 5. podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem       provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu),

 6. popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

3.6.2.   Výkresová část

 1. výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením dimenze a tlaku média, s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

 2. stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením  dimenze a napojení spotřebičů,

 3. výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1:50,

 4. strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1:50,

 5. izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů,

 6. detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné,

 7. trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

 

3.7.   Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Zahrnují rozvody elektrické energie, trafostanice,  venkovní osvětlení, bleskosvody a firemní označení.
 

3.7.1.    Technická zpráva

 1. základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů,

 2. energetickou  bilanci,  rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného a soudobého příkonu,

 3. způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace,

 4. předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin,

 5. způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou  síť (rozvody k hlavnímu a podružným rozváděčům  a instalovaným zařízením a spotřebičům),

 6. způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných  rozvodů,

 7. popis technického  řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání,

 8. popis technického řešení zásuvkových okruhů,  

 9. popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně případného způsoby ovládání měřením a regulací, 

 10. popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními,  

 11. popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory apod.),

 12. způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,

 13. popis způsobu  a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně provedení uzemňovací soustavy.

 

Technická zpráva  podle potřeby rovněž 

 • uvádí technické  normy, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž. Navrhuje také komplexní zkoušky elektroinstalace,v případě potřeby stanoví technické řešení trafostanice podle připojovacích podmínek provozovatele v návaznosti na připojení vysokého napětí. V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká, 

 • v případě připojení na síť VN stanoví technické řešení rozvodných zařízení VN, trafostanice podle daných připojovacích podmínek dodavatele energie,

 • popisuje případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházející úrovni projektové dokumentace.

 

3.7.2.   Výkresová část

 1. silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

 2. výkresovou dokumentaci půdorysů (lze rozdělit na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů),

 3. schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém v případně obsahu pomocných obvodů doplněných o liniová schémata,

 4. celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů zpracované přehledně a doplněné o základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze vedení a zkratové údaje na jednotlivých rozvaděčích.

 

Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a regulace, případně elektrická požární signalizace, může být rovněž blokové schéma pomocných ovládacích a signalizačních kabelů.   

 

 3.7.3.   Bleskosvody

 1.  zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

 2. popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění,

 3. popis a provedení uzemnění,

 4. popis použitých materiálů a jejich dimenzování,

 5. napojení  různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů,

 6. zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy, 

 7. napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů,

 8. schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu,

 9. propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů,

 10. propojení kovových konstrukcí objektu,

 11. půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů apod.) a součástí připojených na bleskosvod. 

 

3.8.  Slaboproudá zařízení:

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu (STA), pro elektronický zabezpečovací systém (EZS), kontrolu vstupu (AC), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV).

 

3.8.1.   Technická zpráva

 1. popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter  rozvodů,

 2. způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím,            

 3. typy navržených zařízení,

 4. stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,

 5. návrh na komplexní zkoušky,

 6. v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká. 

 

3.8.2.    Výkresová část

 1. přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

 2. celková bloková schémata (přehledně zpracovaná) obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků, 

 3. základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,  

 4. technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

 5. uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.            .            


 

3.9.    Další zařízení techniky prostředí (pokud se vyskytují)

Jde např. o bazénové technologie,  inteligentní budovy (automatizace), zařízení vertikální a horizontální dopravy  a další.

Zpracovávají se dle obecných zásad v členění na technickou zprávu, výkresovou část a výpočty v potřebném rozsahu.

 

3.10. Vnitřní vybavení (interiér) 

Jen pokud je součástí stavby.

 

3.10.1.   Technická zpráva

 1. technický popis konstrukčního řešení a struktura interiérových částí celého projektu,

 2. posloupnost prací a případné spolupráce zhotovitelů navazujících stavebních objektů,

 3. podmínky pro montáž a doplnění technologických postupů, 

 4. barevné řešení a struktury povrchů, 

 5. popis stavebních návazností.

3.10.2.   Výkresová část

 1. dispoziční řešení s označením položek pro jednotlivá podlaží v měřítku 1:50,

 2. dispoziční řešení jednotlivých místností v měřítku 1:20,

 3. pohledy na stěny v měřítku 1:20,

 4. sestavy jednotlivých položek s označením detailů,

 5. detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní profese,

 6. detaily kotvení a styků s ostatními profesemi,

 7. vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových položek, včetně schéma na přívody elektroinstalací – jejich tras a ovládání, případné osazení jejich vyústění,

 8. schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika, vzduchotechnika, počítačové sítě, apod.).

 

3.11.  Vnější vybavení budov

3.11.1.  Technická zpráva

Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.

 

3.11.2.   Výkresová část

 1. venkovní, zahradní a sadové úpravy,

 2. chodníky,

 3. zpevněné plochy,

 4. opěrné stěny,

 5. oplocení,

 6. prvky drobné architektury.

V případě tvarově složitých výrobků obsahuje doplňující perspektivní zákres.

Partneři