DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost
Menu

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - C. Provozní soubory

Dokumentace pro realizaci stavby DPS - C. Provozní soubory

Obsah a rozsah Dokumentace pro realizaci stavby – DPS

C.  Provozní soubory

 

Technologická část (provozní celek) se dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory.       

Provozní soubor představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem technologických zařízení, vykonávajících ucelený dílčí technologický proces, a to buď výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní soubor představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících specielní nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických zařízení, zajišťujících doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).


 

Společné zásady pro zpracování dokumentace pro provádění stavby

Zpracovává se na základě projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1.  tak, aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby a její výslednou kvalitu.

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech. Každý provozní soubor je podle svého rozsahu a charakteru zpracován v samostatných částech:
 

1.   Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č..1. Zpřesňuje a doplňuje údaje a zdůvodňuje případné odchylky. Obsahuje stručnou charakteristiku provozních jednotek a vazby a požadavky na další provozní soubory a stavební objekty.

 

2.   Výkresová část

Zpracovává se podle společných zásad stanovených pro pozemní stavby.

 

3.   Seznam strojů a zařízení

 

4.   Výpočty

Zpracovávají se v souladu s ČSN.

 

5.  Doklady

Dokladovou část tvoří rozhodnutí, záznamy z projednání a jiné dokumenty, potřebné pro provádění a kontrolní prohlídky stavby.   Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.


 

C.1.  Technologická zařízení pro výrobní  a speciální nevýrobní procesy

1.  Technická zpráva

 1. stručný popis a parametry hlavních zařízení,

 2. seznam použitých podkladů,

 3. výrobní program, respektive program činností (sortiment výrobků nebo druh činností, požadované technické parametry, provedení a zvláštní vybavení, stanovená kapacita pro jednotlivé výrobky nebo činnosti, patentové a licenční nároky),

 4. popis technologie výroby nebo provozní činnosti,

 5. látková bilance,

 6. charakteristika a potřeba surovin, materiálů a pomocných látek a odpadů, energií, technické podmínky, kontrola a způsob zásobování, 

 7. požadavky na dopravu do a z provozního souboru, systém skladování (suroviny, materiály, pomocné látky, polotovary, subdodávky, rozpracované výrobky, hotové výrobky),

 8. popis dispozičního řešení,

 9. stanovení vnějších vlivů, 

 10. zabezpečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu výstavby,

 11. bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby, technické podmínky pro připojení na sítě technické infrastruktury,

 12. bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro připojení na rozvodnou síť,

 13. bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení), způsob jejich shromaždování, využívání a odstraňování, 

 14. technické podmínky pro připojení na technickou infrastrukturu,

 15. požadavky na požární signalizaci,

 16. požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně bezpečnostních a protiúrazových nátěrů,

 17. druh a způsob provedení tepelných izolací,

 18. zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízení,

 19. požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického zařízení,

 20. požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně garanční zkoušky, podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti,

 21. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

2.   Výkresová část

 1. technologické schéma,

 2. provozní schéma,

 3. dispozice technologického zařízení v měřítku 1:100 nebo 1:50 s řešením jejich umístění, vzájemných vazeb a vazeb na okolí a s vyznačením strojů a zařízení (půdorysy, pohledy, řezy), 

 4. výkresy kovových konstrukcí, které jsou součástí technologického zařízení,

 5. dispozice s vyznačenými vnějšími vlivy, prostory s nebezpečím výbuchu a ochrannými pásmy.

3.  Seznam strojů a zařízení

Specifikace všech strojů a zařízení  (včetně montáže) s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění:

 1. stroje a technologická zařízení,

 2. kovové konstrukce,

 3. potrubí,

 4. nátěry,

 5. izolace.

 

C. 2.  Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace

1.  Technická zpráva

 1. popis systému řízení, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků,

 2. přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné veličiny, způsob a požadovanou přesnost jejího měření a provozní rozsah,

 3. charakteristiku provozu a prostředí,

 4. popis napájení systému,

 5. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

2.   Výkresová část

 1. funkční schéma systému řízení,

 2. montážní výkresy v potřebném rozsahu,

 3. výkresy, nutné pro provoz systému v potřebném rozsahu,

 4. výkresy, doplňující specifikaci prvků systému.

3.    Seznam zařízení

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

 1. soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů,

 2. soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky,

 3. způsob řešení odběru.


 

C. 3.   Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

1. Technická zpráva

 1. proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních rozvodů,

 2. údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon,

 3. výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu, 

 4. řešení ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí,

 5. úbytky napětí a kompenzace účinku,

 6. způsob uzemnění,

 7. zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů,

 8. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí,

 9. popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace.

2.   Výkresová část

 1. přehledové schéma zapojení,

 2. jednopólová, případně vícepólová schémata rozvaděčů,

 3. schéma nebo tabulky vnějších spojů, vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů, 

 4. dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

 5. výkresy tras kabelových rozvodů.

3.   Seznam zařízení

Specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v následujícím členění jednotlivých položek dodávek:

 1. rozvaděče,      

 2. skříňky ovládací, přechodové, svorkovnicové, 

 3. transformátory,

 4. případné další položky,

 5. soupis silových a ovládacích  kabelů a vodičů s uvedením typu, průřezu a délky, způsobu zakončení a způsobu uložení, obsahující projekční značení kabelů  v souladu s dispozičními výkresy a případně obvodovými schématy.

 

C. 4. Provozní potrubí                       

1.   Technická zpráva

 1. popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního potrubí),

 2. základní parametry potrubí a protékajících látek,

 3. povrchová ochrana a barevné řešení,

 4. druh a způsob provedení tepelných izolací,

 5. požadavky na vyzkoušení,

 6. požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

 7. zvláštní požadavky na výrobu,  montáž a údržbu zařízení.

2.   Výkresová část

 1. potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví,

 2. dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí včetně armatur a dalších prvků potrubního systému,

 3. izometrická schémata.

3.   Seznam strojů a zařízení

 1. rozpis potrubních součástí, potrubních částí a kovových konstrukcí, 

 2. specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

 3. seznam potrubních větví,

 4. rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro jednotlivé potrubní větve,

 5. kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů,

 6. izolace a nátěry.

 

C. 5.  Provozní vzduchotechnika

1.   Technická zpráva

 1. popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů, 

 2. charakteristika jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů vzduchotechnických zařízení,

 3. povrchová ochrana a barevné řešení,

 4. druh a způsob provedení tepelných izolací,

 5. požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení.  

2.   Výkresová část

 1. celkové schéma,

 2. dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí, vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a jednotlivých vzduchotechnických okruhů.

3.  Seznam strojů a zařízení

Specifikace strojů a zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech, umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení v následujícím členění:

 1. seznam vzduchotechnických okruhů,

 2. vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy,

 3. rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivé vzduchotechnické okruhy,

 4. kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů,

 5. nátěry, 

 6. izolace.


 

C. 6.    Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy

1.  Technická zpráva

 1. popis způsobu řešení ochrany proti bludným proudům,

 2. specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v podrobnostech umožňujících jednoznačné určení příslušného zařízení.

2.   Výkresová část

 1. schéma systému ochrany,

 2. dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,

 3. dispozice jednotlivých prvků ochrany.

3.  Seznam strojů a zařízení

Specifikace zařízení včetně montáže v podrobnostech odpovídajících způsobu dodávky a montáže.  

 

C.7.   Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody

1.  Technická zpráva

 1. popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologická zařízení, 

 2. vazby na stávající zařízení.   

2.    Výkresová část

 1. schéma rozvodů,

 2. dispozice s rozmístěním zařízení  a zakreslením kabelových tras.

3.   Seznam strojů a zařízení

Specifikace zařízení včetně kabelů a montáže.   


 

C. 8.   Zařízení pro údržbu technologického zařízení

1.   Technická zpráva

 1. zásady provádění údržby,

 1. určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů,

 2. potřebné úpravy stavebních konstrukcí,

 3. přístupnost a podmínky zaměnitelnosti součástí a uzlů,

 4. zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a oprav vybraných zařízení,

 5. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

2.   Výkresová část

Výkresy v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.

3.  Seznam strojů a zařízení

Specifikace strojů a zařízení v obdobném rozsahu jako v části C.1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy.

Partneři